Privacy

Bescherming van uw privacy

RID De Liemers maakt deel uit van Samenwerking De Liemers (SDL). Genoemde organisatie verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publiekrechtelijke taken. Samenwerking De Liemers verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hierbij zijn diverse wetten van belang, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet Algemene Verordening. 

Recht op privacy

Iedereen heeft recht op privacy. Daarom gaat Samenwerking De Liemers zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. Samenwerking De Liemers verstrekt uw (persoons)gegevens niet zonder uw toestemming aan derden, tenzij de organisatie daartoe wettelijk recht op heeft. Voor de omgang met persoonsgegevens bestaan duidelijke regels die worden voorgeschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uw persoonsgegevens gebruikt Samenwerking De Liemers niet voor commerciële doeleinden.

Beveiligingsmaatregelen

Samenwerking De Liemers gaat veilig om met persoonsgegevens. Hiervoor neemt de organisatie maatregelen om misbruik, verlies en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende beveiligingsnormen.

Geheimhoudingsplicht

Medewerkers van Samenwerking De Liemers hebben een geheimhoudingsplicht. Daarnaast hebben alleen medewerkers toegang tot persoonsgegevens die daartoe bevoegd zijn en de persoonsgegevens ook nodig hebben voor een goede uitoefening van de functie. De functionaris gegevensbescherming houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels omtrent privacy.

Uw rechten

Als inwoner heeft u een aantal rechten waardoor u het gebruik van uw persoonsgegevens door Samenwerking De Liemers kunt controleren.

De rechten die u heeft zijn:

  • recht op informatie
  • recht op inzage
  • recht op verbetering of aanvulling
  • recht op verwijdering of afscherming
  • recht op overdraagbaarheid
  • recht op bezwaar

Uw rechten gebruikt u door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de directie van Samenwerking De Liemers.

Uitbesteden van bewerken van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens deelt Samenwerking De Liemers in principe niet met derden, maar het komt voor dat wij het verwerken van uw gegevens uitbesteden aan een externe partij. In dat geval maken wij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van uw gegevens.

Bewaartermijn

Samenwerking De Liemers zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijke geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. In de meeste gevallen zijn de persoonsgegevens verzameld op basis van een wettelijke grondslag. In dit geval houdt de gemeente zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Website

Wanneer u onze website bezoekt, worden gegevens vastgelegd. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie gebruikt Samenwerking De Liemers nooit voor het identificeren van individuele personen. Samenwerking De Liemers gebruikt persoonsgegevens, die via de website worden verzameld, alleen voor het doel waarmee u ze achterlaat. We houden ons hierbij aan wetgeving. Als u bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op uw aanvraag of verzoek te reageren.

Cookies

Samenwerking De Liemers gebruikt alleen technische en functionele cookies. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Hiermee optimaliseren wij onze website.

Het verwerkingsregister

Samenwerking De Liemers verwerkt alleen uw persoonsgegevens als daar een wettelijke grondslag voor is of als u daar zelf toestemming voor geeft. Een grondslag is bijvoorbeeld de goede vervulling van de wettelijke en publiekrechtelijke taken. Samenwerking De Liemers houdt een register bij, waarin alle verwerkingen van persoonsgegevens zijn opgenomen.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging Privacyverklaring

Samenwerking De Liemers kan deze privacyverklaring altijd wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van Samenwerking De Liemers gepubliceerd zijn.

Meer informatie

Voor vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens of over uw rechten, of een klacht hierover neemt u contact op met Samenwerking De Liemers via privacy@rsddeliemers.nl of via het volgende postadres: Postbus 45, 6920 AA Duiven. Via deze contactgegevens kunt u ook een vraag of verzoek indienen bij onze functionaris gegevensbescherming. Wilt u meer weten over privacy, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevensexterne-link-icoon.